Opieka Paliatywno-Hospicyjna

Opieka paliatywna – definicja
Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (łac. Pallium = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.
Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym.
Opieką paliatywną objętych jest 90% chorych z chorobą nowotworową a w przypadku dzieci średnio 60%. Dzieci chorujące na inne schorzenia niż nowotworowe, bez nadziei na wyleczenie stanowią średnio 40%.

Cel opieki paliatywnej:

  • poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby

Zadania opieki paliatywnej:

  • zwalczanie wszechogarniającego bólu
  • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
  • pielęgnacja
  • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
  • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką
  • członków ich rodzin oraz pracowników

Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywną są:
• wskazania medyczne, które określa lekarz z zespołu opieki paliatywnej,
• potrzeby chorego, w zakresie opieki paliatywnej,
• zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną wyrażona na
piśmie; w przypadku dzieci, przez rodziców/opiekunów prawnych, a po 16 r. ż.
także przez chore dziecko.

Hospicjum Domowe:

Przeznaczone jest w 90% dla pacjentów w terminalnym stanie choroby nowotworowej przebywających w swoich domach. Promień działania zespołu sięga średnio około 30 km. Wizyta hospicjum domowego odbywa się w dniu zgłoszenia, lub w dniu następnym po uzgodnieniu z pacjentem lub rodziną. Dzień przyjęcia do hospicjum domowego i wypisu wykazywany jest jako jeden w ogólnej liczbie zrealizowanych osobodni. Podobnie dzień skierowania do szpitala i powrotu ze szpitala traktowany jest jako jeden osobodzień wykonany w zakładzie. Natomiast dzień przyjęcia do hospicjum i zgonu wykazywane są jako 2 osobodni. Lekarz hospicjum domowego świadczy usługi na rzecz pacjenta minimum 2 razy w miesiącu, pielęgniarka średnio 2 razy w tygodniu, pozostali członkowie zespołu w zależności od potrzeb pacjenta. W trakcie sprawowania opieki chorzy i ich rodziny/opiekunowie otrzymują podczas każdej wizyty dokładne, pisemne zlecenia odnośnie dalszego postępowania/leczenia i są dokładnie informowani o zasadach prowadzenia innych form opieki paliatywnej. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do złożenia wizyty w domu.

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej udziela porad, konsultacji i wizyt domowych chorym z zaawansowaną chorobą, najczęściej nowotworową oraz udziela wsparcia rodzinie chorego z uwzględnieniem zespołowego podejścia do chorego i jego rodziny. Opieka sprawowana jest wobec chorych, którzy mogą przybyć do poradni lub ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się, ale stabilny stan ogólny wymagają wizyt domowych jednak rzadziej niż raz w tygodniu. Chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej opieki w miejscu zamieszkania kierowani są do hospicjum domowego. Poradnia Medycyny Paliatywnej powinna być integralnie związaną z Hospicjum Domowym lub Oddziałem Medycyny Paliatywnej.

Definicja porady
Przez poradę rozumie się świadczenie związane z ciągłością leczenia
(pierwszorazowe i kolejne wizyty u lekarza specjalisty), obejmujące:
– badania podmiotowe,
– badanie przedmiotowe,
– ordynację leków (w tym leków p/bólowych),
– zapewnienie badań z katalogu lekarza poz.,
– zlecanie i wykonywanie zabiegów leczniczych,
– zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych,
– kierowanie na konsultacje, do szpitala, do stacjonarnej opieki paliatywnej,
– wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia
pacjenta,
– wizytę domową.